(1)
บุตราช ป. . คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน. SBJPSG 2022, 10, 180-213.