(1)
สืบลี ฉ. ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย. SBJPSG 2020, 7, 129-143.