[1]
บุตราช ป. 2022. คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน. วารสารศิลป์ พีระศรี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 180–213.