ภัทรพงศ์มณี เ. ., และ รัตนพงศ์ภิญโญ ธ. . “การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 163-76, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/259354.