[1]
ภัทรพงศ์มณี เ. . และ รัตนพงศ์ภิญโญ ธ. ., “การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย”, วนจก, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 163–176, ม.ค. 2023.