[1]
ธะนะฉัน ป. ., วรรณเวช น. . ., และ เผ่าวงศากุล ส. . ., “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ”, วนจก, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ต.ค. 2022.