ภัทรพงศ์มณี เจตธนะ, และ รัตนพงศ์ภิญโญ ธนินท์รัฐ. 2023. “การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย 5 (1):163-76. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/259354.