ธะนะฉัน ปรียานุช, วรรณเวช นิพนธ์, และ เผ่าวงศากุล สาโรจน์. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี”. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย 5 (1):1-12. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/258304.