ภัทรพงศ์มณี เ. .; รัตนพงศ์ภิญโญ ธ. . การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 163–176, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/259354. Acesso em: 22 ก.ย. 2023.