ธะนะฉัน ป. .; วรรณเวช น. . .; เผ่าวงศากุล ส. . . ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี . วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/258304. Acesso em: 22 ก.ย. 2023.