(1)
ภัทรพงศ์มณี เ. .; รัตนพงศ์ภิญโญ ธ. . การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย. วนจก 2023, 5, 163-176.