(1)
ธะนะฉัน ป. .; วรรณเวช น. . .; เผ่าวงศากุล ส. . . ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี. วนจก 2022, 5, 1-12.