[1]
ภัทรพงศ์มณี เ. และ รัตนพงศ์ภิญโญ ธ. 2023. การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย. 5, 1 (ม.ค. 2023), 163–176.