[1]
ธะนะฉัน ป. , วรรณเวช น. และ เผ่าวงศากุล ส. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี . วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย. 5, 1 (ต.ค. 2022), 1–12.