การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียวและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนรูปแบบการแก้ปัญหาและเพศต่างกัน

Main Article Content

มณีลักษ์ ราชดา
สุนทรพจน์ ดํารงค์พานิช
ปิยะธิดา ปัญญา

Abstract

The CPS teaching technique and KWDL teaching technique was the procedure of
learning and teaching activities with emphasis on student centered learning can develop
students’ thinking abilities and those approaches are the appropriate methods to gain
thinking abilities more highly. The purposes of this research were : 1) Classify Matthayomsueksa
2 Students for problem-solving Styles. 2) Comparisons of Mathematics Learning Achievement
and problem-solving ability for Matthayomsueksa 2 Students Using Teaching Technique,
Problem-Solving Styles and gender are differences. The sample consisted of 91 Matthayomsueksa 2
Students at Kosumwittayasan School under the office of Matthayomsueksa Mahasarakham
Educational Service Zone 26 in the second semester of the academic year 2012, obtained
using the cluster random sampling technique. The instruments were used in the study: 1)
plans for organization of learning CPS and plans for organization of learning KWDL, 2) a 30
item mathematics achievement test item discrimination powers ranging with 0.35 to 0.62
and 0.89 reliability index , 3) a 40 item problem solving ability test with the item difficulties
ranging from 0.39 to 0.66, item discrimination powers ranging from 0.26 to 0.58 and the
overall reliability of 0.91, 4) a 40 item problem solving styles inventory discrimination powers
ranging from 0.29 to 0.60 and the overall reliability of 0.94. The statistics used for analyzing
data were percentage, mean, standard deviation and Three-way MANOVA test.
The results of the study were as follows :
1) The 91 students at Matthayomsueksa 2 the 33 male students and the 58
female students have problem-solving styles in developer style and explorer style.The
students as a whole, the male students have problem-solving styles in developer style and
explorer style at 54.55 percent and 45.45 percent and the female students at 51.72 percent
and 48.28 percent.
2) The students at Matthayomsueksa 2 who learned using different teaching
technique had different mathematics learning achievement and ability to solving problems
at the .05 level of significance. The students who learned KWDL teaching technique had
mathematics learning achievement and ability to solving problems higher than the students
who learned CPS teaching technique. The students who different problem-solving styles and
who different gender did not different mathematics learning achievement and ability to
solving problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2