การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโต้ตอบทางสรีระและแบบปกติ

Main Article Content

กุหลาบ อินทร์สา
ประเสริฐ เรือนนะการ
เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

Abstract

The purpose of this research was to study factors affecting to Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office. The samples used in
the study were 368 Mattayomsuksa III students in expension schools under Udonthani
Education Service Area Office. The sampling method was the stratified random sampling.
The rating scale questionnaires were applied for data collection and data were analyzed by
using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and
multiple Linear Regression Analysis.
The results of the research were as follows :
1. There were six significant factors affecting disciplines to Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office with statistical significance
at .01 level. The ranking of factors from the most to the least affecting were learning habits,
attitude toward discipline, future orientation and self-control, communities, friends group
behavior, and relationships within the family. Those factors could predict the Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office around 69.60 percent.
2. The predicted equation were
Y' = .613 + .213X14 + .133X13 + .218X12 + .108X41 + .002X32 + .075X23
ZY' = .280ZX14 + .153ZX13 + .256ZX12 + .137ZX41 + .112ZX32 + .098ZX23

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article