ปัจจัยระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และปัจจัยกำหนดประสิทธิ์ผลขององค์การ ที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ภิญญตา เลขวรรณวิเศษ
บุญชม ศรีสะอาด
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>