การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต1

Main Article Content

อุบล มีสิมมา
บุญชม ศรีสะอาด
วิรัตน์ พงษ์ศิริ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article