Return to Article Details การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) การวิเคราะห์เส้นทาง (PA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (FA) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล