Return to Article Details การวิจัยเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล