Return to Article Details การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล