เรียน ผู้นิพนธ์บทความ

       วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 66) อย่างไรก็ตาม วารสารฯ อาจปิดรับบทความเร็วกว่ากำหนด หากมีบทความส่งเข้ารับการพิจารณาครบตามจำนวนที่กำหนด

       คำแนะนำสำหรับการส่งบทความ

       1. โปรดตรวจสอบว่าบทความของท่านมีเนื้อหาสอดคล้องกับขอบข่ายของวารสาร

       2. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความให้สอดคล้องตามที่วารสารกำหนด โดยศึกษาได้จาก เมนู “คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง” 

          (รูปแบบการอ้างอิงในวารสารที่ตีพิมพ์ปี 2565 เป็นต้นไป จะใช้รูปแบบการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งจะไม่ตรงกับบทความที่เผยแพร่ในปัจจุบัน)

       3. บทความของท่านต้องไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารฉบับอื่น

       4. ระยะเวลาการพิจารณาบทความอยู่ระหว่าง 1-3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับความถูกต้องของบทความตามรูปแบบวารสาร ความถูกต้องของเนื้อหาบทความในเชิงวิชาการ ระยะเวลาในการตรวจประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน และระยะเวลาในการแก้ไขบทความของผู้เขียนแต่ละคน

       5. เว็บไซต์วารสาร จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปิดใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              บรรณาธิการ