เรียน ผู้นิพนธ์บทความ

       วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งการปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีบทความส่งเข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 65) ครบตามจำนวนที่กำหนด 

      วารสารฯ ต้องขออภัยผู้นิพนธ์ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

           บรรณาธิการ

  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการปิดรับบทความ วารสารฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง