บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 

โดยสามารถขอรับเล่มวารสารด้วยตนเองที่สำนักงานวารสารฯ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หากท่านต้องการรับเล่มวารสารทางไปรษณีย์ โปรดส่งซองเปล่า (ซองขยายข้าง) ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง และส่งมายัง
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
44000

(ลงทะเบียน 40 บาท EMS 70 บาท)