วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปรดใช้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ในการเตรียมบทความในการตีพิมพ์