1.
ประภาพรพิพัฒน์ ก. การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2022 Mar. 7 [cited 2024 May 26];12(2):28-41. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011