1.
ปิยปัญญาวงศ์ อ, กาญจนพิศศาล ส. consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Jul. 2 [cited 2024 May 27];26(2):28-73. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027