1.
พรมทา ส. งานเขียนทางวิชาการ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 30];1(3):2-3. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788