1.
บุณยเนตร เ. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 25];1(1):7-30. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775