1.
สถาอานันท์ ส, อัศววิรุฬหการ ป. พุทธศาสนากับสังคมไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 30];2(1):20-34. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739