1.
พรมทา ส. งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 29];2(1):2-4. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733