1.
เขียนวงศ์ พ. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 27];3(1):59-78. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696