1.
นัมคณิสรณ์ ส. ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 26];3(1):36-58. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693