1.
เศรษฐ์บุญสร้าง ส. อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 27];4(3):44-61. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679