1.
พรมทา ส. แรงงานของความรักปละ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 29];4(3):2. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675