1.
พรมทา ส. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 21];4(1):2-4. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659