1.
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธเศรษฐศาสตร์. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];5(2-3):58-69. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452