1.
เลี้ยววาริณ อ. ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];6(3):58-6. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443