1.
ผลเจริญ พ. ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 26];6(3):3-36. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441