1.
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 26];6(2):62-77. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437