1.
สิงห์สุริยา ป. มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];6(2):25-31. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433