1.
วิศทเวทย์ ว. อนัตตาในพุทธปรัชญา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];6(1):62-112. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429