1.
พรมทา ส. นิพพาน-อัตตา-อนัตตา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 21];6(1):2-3. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170423