1.
ธรรมโชโต ส. ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];7(3):26-34. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418