1.
พรมทา ส. จากบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 21];7(1):1. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405