1.
อดิวัฒนสิทธิ์จ. สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019Feb.5 [cited 2020Apr.9];8(2):50-1. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401