1.
จันทบุตร ค. แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 20];8(2):6-49. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400