1.
พรมทา ส. การวิจัยพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];8(2):1-5. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170397