1.
ผลเจริญ พ. เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];9(3):6-32. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387