1.
พรมทา ส. ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 30];9(3):1-5. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385